Sunday, September 11, 2016

Fabric Covered Notebookמחברת עם כריכה עבה שעטפתי בבד. החותמת דיגיטאלית שצבעתי עם קופיק.

Copics:
Skin - E000 E00 E01 E11
Hair - E50 E51 E53 E55
Outfit - G00 G14 G20
             YG05 YG06 YG11 YG13
              RV21 RV23

Thanks For Stopping By
EINAT

No comments: